top fit center
life force energy
Pn-Pt 7:00 - 21:00 / Sb 8:00 - 16:00 / Nd 8:00 - 16:00tel. 663 672 772

OFERTA SPECJALNA "3 DNIOWY STARTER"

Skończył nam się stary rok... to idealny czas by zmobilizować się i zacząć zmieniać styl życia na aktywny? Jak to zrobić? Możesz skorzystać z oferty starter, testować nasz klub przez 3 dni za jedyne 9,90 zł a potem zostać z nami na dłużej💪
Czyny przezwyciężą wszystko.
Bariery i przeszkody nie znikną same - musisz je przesunąć.
Ignoruj opinie i oczekiwania innych.
Przestań wykorzystywać różne okoliczności jako powód, żeby się nie zmieniać.
Nie, ciężka praca nie jest uzależniona od czasu, wieku czy dochodów.
Razem robimy jeden mały krok na trening, jeden wielki poza naszą strefę komfortu i w kierunku życia, w którym mamy kontrolę. Zacznij żyć.
Miej odwagę być wolnym od wymówek.

Skorzystaj z możliwości, jakie daje STARTER
Analiza składu ciała na nowoczesnej wadze In Body
Pełna diagnostyka treningowa dzięki, której poznasz m.in. swój wiek metaboliczny, poziom tkanki tłuszczowej i mięśniowej, a także zawartość wody w organizmie.
Bogata oferta zajęć grupowych
Ponad 25 różnych typów zajęć fitness i cross-fight.
Profesjonalna opieka trenerska
Zapewniamy opiekę doświadczonych trenerów oraz Voucher na trening wprowadzający wraz z rozpisaniem indywidualnego planu treningowego.

Wręcz go trenerowi, z którym odbędziesz
swój pierwszy trening w Klubie Tom Fit Center.

Pomoże nam to poznać Twoje potrzeby i cele treningowe.
Jesteśmy dla Ciebie!
Testuj nas przez 3 dni a później aktywuj kartę na 100%
1 .Wybierz ofertę odpowiednią dla siebie
2 Wymień swój Starter na kartę Tom Fit Center.
3 Korzystaj na 100%
Czekamy na Ciebie w klubie!
Dlaczego warto z nami zostać
Profesjonalna i doświadczona kadra instruktorów, bogata oferta zajęć fitness.
Najnowocześniejszy sprzęt do treningów funkcjonalnych, siłowych i wytrzymałościowych.
Dogodna lokalizacja, zajęcia w terenie.


REGULAMIN STARTERA Tom Fit Center
Niniejszy REGULAMIN STARTERA Tom Fit Center określa zasady aktywacji i korzystania z usług fitness i cross-fight świadczonych przez Tom Fit Center.
Słownik pojęć:
Aktywacja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Użytkownika w klubowej Recepcji, umożliwiającą rozpoczęcie korzystania z Usługi w ramach Startera, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Aktywacja może nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia nabycia Startera;
Klub Fitness/Kluby Fitness – oznacza klub Tom Fit Center
Regulamin – oznacza niniejszy REGULAMIN STARTERA Tom Fit Center;
Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze Startera oraz funkcjonalności Strefy Klienta, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Strefy Klienta Tom Fit Center;
Starter – oznacza kartę na 3 wejścia stanowiąca dokument potwierdzający nabycie przez Użytkownika prawa do korzystania z Usługi, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Starter Tom Fit Center – oferta korzystania z Usługi skierowana przez Operatora do Użytkowników;
Usługa – oznacza świadczenia realizowane przez Operatora w ramach Startera, polegające na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z siłowni, zajęć fitness, cross-fight oraz sauny, oferowane w Klubie Tom Fit Center, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mającą ukończone 16 lat, korzystającą ze Startera oraz Strefy Klienta
Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi na podstawie Startera, po uprzednim dokonaniu Rejestracji oraz Aktywacji Startera w Klubowej Recepcji.
Starter uprawnia Użytkownika do korzystania z Usługi przez okres 3 (trzech) wybranych dni kalendarzowych liczonych od dnia Aktywacji Startera, z zastrzeżeniem ważności startera na okres 2 tygodni.
Aktywacji Startera Użytkownik może dokonać wyłącznie w Klubowej Recepcji która wiąże się z założeniem Konta Użytkownika.
Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest w następującej kolejności podać:
datę startu (Aktywacji) Startera,
imię,
nazwisko,
płeć,
datę urodzenia/ pesel
typ dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
adres e-mail,
numer telefonu,
a ponadto:
złożyć oświadczenie, że zapoznał się oraz akceptuje niniejszy Regulamin,
złożyć oświadczenie, że zapoznał się oraz akceptuje Regulaminu Strefy Klienta Tom Fit Center a, opcjonalnie Użytkownik może również:
wyrazić zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu prowadzonego przez Operatora (Newsletter-a),
wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych dotyczących postępów treningowych Użytkownika zaczytywanych z urządzenia In Body,
wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i statystycznych.
Użytkownik zarejestrowanego Startera może rozpocząć korzystanie z Usług od momentu Aktywacji Startera i jest zobowiązany do okazywania Startera pracownikom recepcji podczas każdorazowej wizyty w Klubie Fitness.
Z Usług oferowanych w ramach Startera Użytkownik może korzystać w dniach i godzinach otwarcia Klubów Fitness.
Pracownicy recepcji danego Klubu Fitness maja prawo identyfikować Użytkownika na podstawie Startera oraz żądać od niego okazania dokumentu tożsamości.
Oferta Starter Tom Fit Center skierowana jest wyłącznie do Użytkowników, którzy w chwili Rejestracji i Aktywacji Startera nie są związani umową na korzystanie z usług fitness oferowanych w naszym klubie.
Aktywacja Startera możliwa jest wyłącznie jeden raz, a dany Użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Startera, co oznacza, że próby aktywacji po raz kolejny tego samego Startera albo aktywacja kolejnego Startera przez tego samego Użytkownika nie będą skuteczne.
Starter po jego Rejestracji nie może być odsprzedawany, przekazywany lub udostępniany w jakikolwiek sposób osobom trzecim, a także nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi oferowane przez Operatora.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów obowiązujących na terenie Klubu Fitness.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak korzystania ze Startera spowodowany przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika (np. choroba, urlop, brak czasu, wyjazd za granicę).
Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do zapewnienia Użytkownikom dostępności Usług w ramach Startera, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Odpowiedzialność nie dotyczy jednak jakości świadczonych usług.
Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług w celu lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności o charakterze zarobkowym.
Rzeczy wartościowe Użytkownik zobowiązany jest zdeponować w recepcji lub oznaczonych szafkach depozytowych, znajdujących się na terenie Klubu Fitness. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w miejscach wskazanych w zdaniu poprzedzającym,  Klub nie ponosi odpowiedzialności.
Użytkownik zobowiązany jest korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, znajdujących się w Klubie Fitness, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu, znajdujących się w Klubie Fitness.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdujących się w Klubie Fitness, udostępnionych w recepcji  Klubu Fitness, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z Klubu Fitness. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu Fitness innym użytkownikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu Fitness, pomimo uwag ze strony personelu Klubu Fitness, słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
Spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu Fitness jest zabronione.
Użytkownik zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe. Użytkownik zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu Fitness zmiennego, krytego obuwia sportowego.
Personel Klubu Fitness nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Użytkownik, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.
Zabronione jest korzystanie z Usług Operatora przez Użytkowników będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na kontynuowanie korzystania z usług oferowanych przez Operatora po upływie ważności Startera będzie on mógł za pośrednictwem Strefy Klienta w klubowej recepcji zawrzeć z Operatorem umowę na korzystanie wybranej przez siebie usługi, zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą i na warunkach określonych w regulaminie danej usługi, dostępnymi na Stronie Internetowej.
Regulamin wchodzi w życie 7.01.2019


powrót